De Stichting

Stichting Compassie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08200062.
Het Stichtingsbestuur kent 2 bestuurders, te weten
– voorzitter: <vacature>
– secretaris: Willem ten Voorde
– penningmeester: Hans Holtgrefe (a.i.)
– vice-voorzitter: <vacature>

Hier treft u de officiële stichtingsdocumentatie, waaronder de statuten, het huishoudelijk reglement en de jaarverslagen aan.

Stichting Compassie is opgericht op 3 juni 2009. Sinds september 2010 heeft de stichting een eigen onderkomen aan de Nieuwstad 63 in Zutphen, COMPASSIE – ruimte voor ontmoeting. De stichting is een organisatie bestaande uit een missionair werker en zo’n 10 vrijwilligers uit diverse kerken.

Vanuit het verlangen om het evangelie in woord en daad bekend te maken onder de Zutphense bevolking is het idee geboren om vanuit een locatie in het centrum het evangelisatiewerk een gezicht te geven.

vis122-207x300

Onze visie
Door ontmoeting met mensen in Zutphen vertellen over het evangelie van Jezus Christus, zodat deze mensen Zijn discipelen worden. In ons werk zijn wij in alles afhankelijk van de Here God. We leggen daarom ons leven en de ontmoetingen aan Hem voor. Gebed is de rode draad in ons werk.

Onze missie in kernwoorden:
Jezus vinden, volgen en verkondigen

De missie van Stichting Compassie komt tot uitdrukking in de zinsnede “Getuigen van Gods liefde in Woord en daad”. De missie is het antwoord geven op de opdracht die Jezus geeft in Mattheüs 28:19. Hierin willen we een voorbeeld zijn voor anderen. Daar waar mogelijk willen we samenwerken met kerken, organisaties en individuele christenen. Wij willen dit doen vanuit een hartgesteldheid van bewogenheid met onze medemens. Onze naam ‘Compassie’ geeft hier goed uitdrukking aan. De Bijbeltekst die ons inspireert staat in Mattheüs 9:35-38

“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.”

We willen naast de mensen staan en hen bewegen zodat ze inzien dat ze uniek en waardevol zijn in Gods ogen. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft naar ‘het beeld van God’ om te delen in Zijn heerlijkheid. Geloof in Jezus Christus is de weg naar God. Door onze activiteiten brengen we onze missie in uitvoering.

Terug